Voor patiënten - Maan Psychiatrie

Voor patiënten

Informatie voor patiënten

Wanneer komt u in aanmerking voor diagnostiek en behandeling?

U komt in aanmerking voor behandeling als u 60 jaar en ouder bent èn klachten heeft die behandeld kunnen worden in de Specialistische GGZ. U heeft hiervoor een verwijzing nodig voor de Specialistische GGZ.

Helaas kan Maan Psychiatrie geen diagnostiek en behandeling bieden als er sprake is van crisisgevoeligheid of bij verslavingsproblematiek.

Vergoeding
  • Verzekerde zorg

Er moet sprake zijn van een DSM-5 diagnose om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen. Psychiatrische behandelingen van de meeste psychische aandoeningen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten van behandelingen die onder de zorgverzekering vallen, worden gedeclareerd in de vorm van het zorgprestatiemodel. De kosten zijn afhankelijk van de behandelaar, de duur van het consult en de plek waar de zorg plaatsvindt.

Voor patiënten met een Nederlandse verzekering worden NZA-tarieven gehanteerd. Deze tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn te vinden op www.nza.nl.

De vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw verzekering en uw polis.
Dr. E. Janssen heeft een contract met Coöperatie VGZ en CZ. Onder Coöperatie VGZ vallen VGZ, IZZ, Univé, IZA, UMC, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP en SZVK. Onder CZ vallen CZ, CZ direct, JustCZ, OHRA en Nationale Nederlanden. Met andere verzekeraars is er in 2022 geen contract.
Coöperatie VGZ en CZ vergoeden de kosten van de behandeling volledig, behoudens uw eigen risico. De vergoede kosten zijn lager dan het NZA-tarief, maar er wordt geen aanvullende factuur bij u in rekening gebracht.
Ten aanzien van de andere verzekeraars kunt u een restitutiepolis afsluiten zodat de behandeling wel volledig vergoed wordt. Indien u een minimuminkomen heeft, dan is aanpassing van de vergoeding mogelijk.

 

  • Onverzekerde zorg

Niet alle psychische diagnosen en behandelingen worden vergoed. Voorbeelden van onverzekerde zorg (OZP) zijn aanpassingsstoornissen, seksuele stoornissen, slaapstoornissen, werkgerelateerde klachten en rouw. Uw zorgverzekeraar vergoedt niet de behandeling van deze stoornissen. Ook partner-relatietherapie wordt niet vergoed. Het tarief bij Maan Psychiatrie voor OZP bedraagt in 2022 €117,00 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is in dat geval niet nodig: u kunt dan telefonisch contact met ons opnemen.

 

  • Eigen betaling

Mocht u ervoor kiezen om uw behandeling zelf te betalen, dan hanteert Maan Psychiatrie het OZP-tarief van €117,00 per sessie van 45 minuten.

Crisis

Maan Psychiatrie is een vrijgevestigde praktijk zonder crisisdienst of opvang voor crisisgevoelige problematiek. Maan Psychiatrie kan onvoldoende zorg bieden aan mensen die vaak in crisis komen.

Voor acute psychiatrische zorg buiten de spreekuren dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Aanmelding en intake

U kunt verwezen worden door uw huisarts, specialist, bedrijfsarts of psychotherapeut. U kunt ook zelf contact met ons opnemen.

Bij een eerste vrijblijvend telefonisch contact bekijken we samen of de klachten geschikt zijn voor behandeling bij Maan Psychiatrie. Zo ja, dan volgt een intakegesprek en een adviesgesprek.

Kwaliteitskader

Dr. E. Janssen heeft een RGS en BIG-registratie tot 1 oktober 2025, waardoor er aan alle kwaliteitseisen voor beroepsbeoefening als psychiater wordt voldaan.
Ze is tevens lid van de VVPL en NVvP.

Privacy en klachtenregeling

Bekijk de privacy policy voor meer informatie over de privacy regeling.

Vanuit de nieuwe Zorgverzekeringswet (nZW) worden wettelijk verplicht gepseudonomiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem) dat terbeschikking staat aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van het zorgprestatiemodel.

Indien u klachten heeft, kunt u die het beste eerst met Maan Psychiatrie bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doet Maan Psychiatrie een beroep op de regeling van de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP). In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net.
Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag; www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Annulering van afspraken

Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos annuleren. Hierna zal Maan Psychiatrie een bedrag van €75,- in rekening brengen.
Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.